Quản trị
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Viễn thông Bạc Liêu
Tel: (+84) 781-3827672; (+84) 781-3824848